Личностно развитие и емоционална интелигентност

 • Мисленето – поглед към успех
 • Изграждане на автомотивация

Личностно развитие и емоционална интелигентност
 • Сила, харизма, успех или как да предизвикаме щастието
 • Комуникационни умения и управление на конфликти
 • Целеполагане и фючъринг: ясен поглед към успешното бъдеще
 • Управление на времето и стреса
 • Как да общуваме
 • Как да учим и разираме себе си по-добре
 • Развитие на творческия потенциал

Личностно развитие

Този ракурс от практиката ми, разглежда на първо място мисленет, като основна човешка дейност. От мисленето, зависи способността на хората да изработват критерии и опорни точни, оттам способността да правят избори и да се развиват. Обучението пренася фокуса на внимание от “какво имам” и “какво правя” на “какъв СЪМ” и “какъв да БЪДА” – Правя нещата, които обичам и да Имам това, което Искам. Акцентира се върху целеполагането, като осъзнат процес на избор на посока за развитие, и върху автомотивацията, като средство за по-ефективно (и приятно) постигане на поставените цели.

 • Мисленето: Какъв съм в действителност?
 • Целите: Защо съм (такъв) и какво искам да постигна?
 • Мотивацията: Как да го направя с удоволствие?

 Мисленето – поглед към успеха

 • Начинът ни на мислене определя критериите, според които вземаме едно или друго решение и правим своите житейски избори. Кои от тях са най-адекватните?
 • Как да фокусираме вниманието си от “какво имам” и “какво правя” на “какъв СЪМ” и “какъв да БЪДА”, за да Правя нещата, които обичам и да Имам това, което Искам?
 • Можем ли да изградим дългосрочен поглед и мащабно мислене, за да имаме адекватно отношение към конкретната ни даденост?
 • Съществуват ли начини за развитие на практическата интелигентност, чрез която да реализираме себе си?

Изграждане на автомотивация

 • Ако автомотивацията е способността на личността да мотивира сама себе си за извършване на дадена дейност, как да я постигнем?
 • Кои са факторите, водещи до автомотивация?
 • Защо е по-добре необходимостта – „трябва“ да премине в мотивацията – „искам“ или „интересно ми е“?
 • Как да изградим самомотивацията, от която зависят двата фундаментални стремежа на всеки индивид: УСПЕХ и ЩАСТИЕ в и от живота?
 • Видове мотивация
 • Ключетата към автомотивацията
 • Как да бъдем мотиватори

Сила, харизма, успех или как да предизвикаме щастието

 • Изграждането на личността е постоянен процес. Как тогава да развием потенциала си в посоките – ефективност, позитивизъм, работоспособност, воля, мотивация, желание за и отношение към промените?
 • Възможно ли е всеки един от нас да бъде харизматична личност, с висока степен на издръжливост, ефективност и щастие.
 • Как да предизвикаме Щастието?
 • Източници на Силата
 • Принципи на Свободната Личност
 • Етика на Взаимодействието
 • Прагматика на Ефективността

Комуникационни умения и управление на конфликти

Курсът разглежда взаимоотношенията между хората като процес на създаване на ценности. Предмет на обучението са умения за постигане на ефективност от всеки желан контакт, за осъзнаване на процеса на общуване и участниците в него, както и специални технологии за избягване и решаване на конфликтни ситуации. Ето защо тук говорим за развитие на т.нар. социална интелигентност. Очакваният резултат е осъзнаване на общуването като творческа дейност, която създава и определя реалността, а така също и като единствено възможна алтернатива за постигане на личните цели с другите хора и в техен интерес.

 • Ефективното общуване:
  Видове общуване. Бариерите и рискът в общуването.
  Умения за ефективна комуникация
  в различни видове среди.

Управление на конфликти:
Диагностика и етапи на конфликта.
Участници и роли в конфликтната ситуация.
Механизми на въздействие.
Принципи на печелившото взаимодействие

Целеполагане и фючъринг: ясен поглед към успешното бъдеще

 • Как да избистрим собствените си цели?
 • По какъв начин да изградим мотивация за тяхното постигане?
 • Прогнози на утвърдени футуролози за световното развитие
 • Очертаване на ориентирите на печелившата посока

 Управление на времето и стреса

Във време на непрекъснато растяща динамика на процеси и задачи, уменията за управление на личното време и нивото на стрес са ключови за постигане на успех във всяка една реализация.

 • Но щом всеки човек еднакво с всички други хора разполага с 24 часа в денонощието, възможно ли е да управляваме себе си във времето?
 • Как правилно да разбираме и организираме това кога, какво и колко да правим, за да постигаме успешно желаното във времето?
 • Удачно ли е да пренебрегнем някои задачи за сметка на други или да прoменим леко някои свои навици, за да спечелим време?
 • Възможно ли е така да управляваме собствените действия във времето, че не то да управлява нас, а ние да решаваме какво правим с него?
 • Има ли различни видове стрес и какви са те?
 • Можем ли и как да използваме стреса в своя полза?

Работата има за цел създаване на правилно разбиране за времето и стреса, изграждане на системен подход към работата и задачите изобщо, подобряване на уменията за определяне на приоритети, усвояване на техники за ефективно управление на времето и за редуциране на стреса. Занятията се провеждат под формата на лекции, игри, тестове и дискусии. Изцяло застъпен е интерактивният метод на обучение.

Организация и управление на времето:

 • Времето като ресурс.
 • Ефективност и ефикасност. Приоритети.
 • Прахосниците на време и
  стратегии за справяне с тях.
 • Техники за ефективно управление на времето.

Управление на стреса

 • Петте истини за стреса.
 • Стреса и ефективността в работата.
 • Техники за редуциране на стреса.
 • Управление на стреса на другите.

КАК ДА ОБЩУВАМЕ

 • Какво искаме да постигнем в общуването?
 • Как да правим добро впечатление и да печелим другите на своя страна?
 • Как да разбираме събеседника си по-добре?
 • Как да задаваме точни въпроси, за да съберем необходимата ни информация?
 • Как да говорим конкретно и ясно?
 • Как да избегнем манипулацията на другите?
 • Има ли общоприети правила на общуване в обществото?

Как да свалим бариерите, които ни задържат и ни пречат в процеса на общуване?

 • Силата на думите и умението ни да боравим с тях
 • Езикът на тялото и разбирането му
 • Формите на общуване и коя от тях ни служи най-добре
 • Цели в общуването – какво е необходимо за постигането им
 • Другият в общуването – видовете характери
 • Изразяване и резултати в процеса на общуване

КАК ДА УЧИМ И РАЗБИРАМЕ  СЕБЕ СИ ПО-ДОБРЕ

 • Как да учим по-ефективно?
 • Какво ни е необходимо, за да имаме по-висок успех в училище?
 • Как и кога работим най-добре: познаваме ли себе си?
 • Как да усвоим трудните уроци?
 • Как да четем по-бързо и да помним по-лесно?
 • Как да ни стига времето за всичко?
 • Как да преодоляваме трудностите с лекота и позитивно отношение?
 • Какви цели искаме да постигнем в училище и въобще?
 • Защо е важно всичко това за нас сега и после, а и след това?
 • Определяне на житейски цели
 • Нагласа към промени
 • Силни и слаби страни
 • Организация на времето
 • Позитивност в мисленето
 • Техники за решаване на проблеми
 • Стилове на учене
 • Мисловни карти за учене
 • Осъзнаване потребността от знание
 • Развитие на паметта
 • Техники за бързо четене
 • Лидерски умения

3. РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 • Как и какво възприемаме от действителността?
 • Това, което ние виждаме, всички ли го виждат?
 • Можем ли да погледнем зад очевидното?
 • Как да бъдем богати на идеи във всички сфери на живота?
 • Как да намираме голям брой решения на различни задачи, включително ежедневните?
 • Какво ни остава, когато са свършили начините за решаване на някакъв проблем?

Теми: 

 • Възприятие на действителността
 • Вдъхновение и интерпретация
 • В търсене на смисъл
 • Ситуации и последствия
 • Фантазия и въображение
 • Различното и многообразието
 • Приликите и разликите като метод
 • Креативното мислене
 • Определяне и създаване
 • Дневник за идеи
 • Има ли граници в творчеството

Развитие на емоционална интелигентност

За да стимулираме емоционалната интелигентност в нас и в близките ни, можем да започнем от това как:

 • да разпознаваме  и изразяваме цветния спектър  на чувствата;
 • да изградим в себе си чувство на дисциплина, последователност в стъпките към поставената цел
 • да се научим да обичаме и да бъдем обичани
 • да се научим да бъдем позитивни и устойчиви
 • да изграждаме нови познанства и приятелства и да ги запазваме;
 • да работим в група;
 • да разбираме по добре партньора си
 • да зачитаме правата на другите;
 • да се мотивираме в трудни ситуации;
 • да приемаме разочарованията и да се учим от тях;
 • да превъзмогваме отрицателни чувства като гняв и обида;
 • да придобием високо самоуважение;